Poza pracami obejmującymi demontaż eternitu, sporządzamy również kompletną dokumentację powykonawczą dla każdej realizacji. Kompletna dokumentacja powykonawcza, może stanowić potwierdzenie prawidłowego wykonania prac, gdzie jednym z elementów było usuwanie azbestu. Zgodnie z przepisami prawa, prace w kontakcie z azbestem podlegają obligatoryjnemu zgłoszeniu ich do Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. Nasza firma przed przystąpieniem do prac, obejmujących usuwanie azbestu, musi spełnić szereg obowiązków prawnych, m.in. dokonując opisanych zgłoszeń oraz sporządzając ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Po zakończeniu prac obejmujących demontaż azbestu, a następnie transport eternitu z posesji Klienta, nasza firma przekazuje usługodawcy oświadczenie o oczyszczeniu terenu z resztek materiałów zawierających azbest, a także kartę przekazania odpadu.

Pomagamy również w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu.