Na zlecenie naszych Klientów wykonujemy badania laboratoryjne na zawartość włókien respirabilnych azbestu w powietrzu. Mają ono na celu ocenę prawidłowości wykonywanych prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Próbki do badań pobierane są w strefie prac. Poboru dokonuje się przed, w trakcie i po demontażu wyrobów azbestowych, biorąc pod uwagę warunki środowiskowe tj. średnią: temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie, prędkość i kierunek wiatru. Po dokładnej analizie pobranych próbek powietrza zawierającego włókna azbestowe, przygotowujemy sprawozdanie z badań laboratoryjnych. Składa się ono z opisu przeprowadzonych czynności, wyników z pomiarów i oceny, co stanowi potwierdzenie rzetelnego wykonania prac w kontakcie z azbestem.